Main page
Polityka prywatności
Help

Niniejsza Polityka jest integralną częścią Regulaminu świadczenia usług Portalu go2goal.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Polityki. Do Polityki mają zastosowanie wszystkie przepisy Regulaminu.

Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora Danych Osobowych (Usługodawcę), którym jest: Marek Hibner, zamieszkały w: ul. Sportowa 4, 44-373 Wodzisław Śląski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Studio MH Hibner Marek, z siedzibą w: ul. Marklowicka 23, 44-300 Wodzisław Śląski, REGON: 241396008, zwany dalej: „Administratorem”.

w związku ze świadczeniem przez niego Usług drogą elektroniczną przy użyciu Portalu go2goal.pl, opisanych w Regulaminie („Usługi”), zgodnie z:
- ustawą z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204);
- ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833);
- Dyrektywą 2002/58/WE („Dyrektywa”);
W celu uzyskania dalszych wyjaśnień odnośnie Polityki Prywatności, przetwarzania Twoich Danych Osobowych, wykonywania Twoich uprawnień, możesz zawsze skontaktować się z Nami! przez formularz kontaktowy: http://www.go2goal.pl/support.html. Udzielimy Ci wszelkich potrzebnych informacji.

Określenie: „korzystanie z Portalu” jest równoznaczne z określeniem „korzystanie z usług Portalu” czy „korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przy użyciu Portalu”.

 

I. Co to są Dane Osobowe?

Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Np. adres e-mail: marchewkaxyzz123@onet.pl nie jest daną osobową, ponieważ adres ten nie umożliwia identyfikacji jego posiadacza bez nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Ale np. adres marek.nowakowski@firmazyx.pl jest już daną osobową, ponieważ jasno wskazuje zarówno imię i nazwisko Użytkownika oraz firmę, w której jest on zatrudniony.

 

II. Jakie Dane Osobowe muszę podać, by korzystać z Usług Portalu? Czy mogę podać jeszcze jakieś inne Dane Osobowe?

Korzystanie z (Usług) Portalu obejmuje nawiązanie, ukształtowanie treści, zmianę, realizację lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia).
Formularz Rejestracyjny zawiera następuje Pola:

  1. Pola obowiązkowe/wymagane – w te Pola musisz wpisać Dane Osobowe, których podanie jest niezbędne do korzystania z Usług Portalu. Pola te są oznaczone gwiazdką z adnotacją „Pola wymagane”. Jeśli nie wypełnisz wszystkich Pól wymaganych, możemy odmówić Rejestracji w Portalu ponieważ podanie i przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie Usługi lub właściwość tej Usługi. Te Dane Osobowe to:
    1. Imię i Nazwisko
    2. Adres e-mail
    3. Login

Nie jest technicznie możliwe korzystanie z Usługi lub uiszczenie opłat za nią w sposób anonimowy albo przy użyciu pseudonimu. Zalogowanie do Portalu następuje przez podanie Loginu i Hasła.

  1. Pola nieobowiązkowe – ich podanie nie jest niezbędne do korzystania z Portalu, aczkolwiek ułatwia korzystanie z niego. Te Dane Osobowe - to: numer telefonu, numer gadu-gadu. Te Dane możesz podać również później, po dokonaniu Rejestracji.

 

III. W jakim celu będą przetwarzane moje Dane Osobowe?

Twoje Dane Osobowe będą przetwarzanie przez Nas wyłącznie w celu korzystania przez Ciebie z (Usług) Portalu (nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, realizacji lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze względu na właściwość świadczonych Usług lub sposób ich rozliczenia).

Dokonując Rejestracji, składasz oświadczenie o następującej treści:

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę podawanych przeze mnie danych osobowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności, znajdującej się pod adresem http://www.go2goal.pl/polityka_prywatnosci.html w celu korzystania przeze mnie z Portalu. Oświadczam, iż zapoznałem się z Polityką Prywatności i ją akceptuję oraz zostałem poinformowany przez administratora danych o okolicznościach wskazanych powyżej

Złożenie tego oświadczenia odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (znacznika) przy dokonywaniu Rejestracji. Zgoda, o której mowa wyżej obejmuje zarówno Dane Osobowe podane w momencie dokonywania Rejestracji, jak i Dane Osobowe podane później podczas korzystania z Portalu. Zgoda ta obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, jeśli nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczenie o wyrażeniu zgody, jest odrębne od oświadczenia o Akceptacji Regulaminu.

Pod Formularzem Rejestracyjnym znajduje się informacja o następującej treści:.

Informujemy, iż:
a) Administratorem Twoich danych osobowych jest: Marek Hibner, zamieszkały w: ul. Sportowa 4, 44-373 Wodzisław Śląski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Studio MH Hibner Marek, z siedzibą w: ul. Marklowicka 23, 44-300 Wodzisław Śląski, REGON: 241396008,
b) Twoje dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez administratora danych w celu korzystania przez Ciebie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal go2goal.pl;
c)masz prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawienia;
d) Dane Osobowe podajesz dobrowolnie. Administrator danych osobowych uprzejmie informuje, iż nie masz prawnego obowiązku podania swoich Danych Osobowych, a ich podanie nie jest przymusowe. Jednak, jeśli chcesz korzystać z Usługi (dokonać Rejestracji) musisz podać Dane Osobowe w polach oznaczone jako „Pola wymagane”).
e) szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Twoich Danych Osobowych znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej tutaj: http://www.go2goal.pl/polityka_prywatnosci.html

Przetwarzanie Danych eksploatacyjnych

Ponadto, możemy przetwarzać także tzw. dane bierne, których zebranie nie wymaga od Ciebie wpisywania tych danych na stronach. Np. podczas Twojej wizyty na Naszej stronie internetowej, serwer lub program do analizy Twoich zachowań na Portalu (np. Web analytics) automatycznie zbiera dane dotyczące tej wizyty, np. IP, typ przeglądarki, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego. Są to dane charakteryzujące sposób korzystania przez Ciebie z Portalu („dane eksploatacyjne”):

- Twój Login;
- oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Korzystasz (np. adres IP – Internet Protocol);
- informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Ciebie z Portalu (logi cyfrowe);
- informacji o skorzystaniu przez Ciebie z Portalu.

 

IV. Co się dzieje z moimi Danymi Osobowymi, jeśli wyrejestruje się z Portalu?

Co do zasady, Dane te są usuwane i nie będą przez Nas przetwarzane. Usunięcie Twoich Danych Osobowych nie wymaga Twojej zgody:

Wyjątkowo, możemy przetwarzać te spośród Dane Osobowych, które:
- są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Portalu. Rozliczenie Usługi przedstawione Tobie nie będzie ujawniało rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których korzystałeś, chyba że zażądałeś szczegółowych informacji w tym zakresie;
- są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Portalu;
- są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;
- w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów (art. 19 Dyrektywy).

 

V. W jaki sposób moje Dane Osobowe są chronione i zabezpieczane?

W celu ochrony zbioru danych osobowych „Użytkownicy Portalu Internetowego go2goal.pl”, przetwarzanych na serwerach dedykowanych w serwerowni host1, Host1 stosuje następujące środki bezpieczeństwa:

Zabezpieczenia pomieszczeń, w których są przetwarzane dane osobowe oraz przechowywane są archiwa, kopie awaryjne, zawierające dane osobowe:
- pomieszczenia są obserwowane przez kamery video 24h/dobę, a ich obraz jest rejestrowany i przechowywany
- dostęp do serwerowni posiadają tylko osoby upoważnione posiadające specjalny klucz zabezpieczający,
- autoryzacja do serwerowni odbywa się poprzez podanie specjalnej karty z kodem oraz poprzez skaner linii papilarnych,
- osoba wchodząca do serwerowni jest obserwowana przez kamery,
- szafy, które zawierając serwery są wykonane z siatki, która zapewnia optymalną cyrkulację powietrza (chłodzenie);
- łącze, które jest podprowadzone do serwerów jest podwójnie zabezpieczone;
- routery używane w serwerowni są najwyższej jakości (Juniper Networks);
- prąd zabezpieczony poprzez USV (dwa zabezpieczenia prądu w razie awarii);
- diesel (agregat);
- zabezpieczenie przez transformatory;
- klimatyzacja zapewniająca wymianę ciepłego powietrza;
- ciągła kontrola jakości oraz wilgotności powietrza;
- wysokiej klasy zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Serwerownia jest wyposażona w sprzęt wysokiej klasy firmy „Juniper NETWORKS”. Urządzenia tej klasy zapewniają stabilność oraz bezpieczeństwo w przesyłaniu danych. Serwery posiadają zainstalowany system operacyjny raz pracują w macierzy RAID 1, która zapewnia kopię wszystkich danych serwera. Serwerownia wyposażona jest w system USV oraz Diesel Generator (30 000 litrów), który gwarantuje stały dopływ prądu w razie awarii.
Szyfrowanie odbywa się za pomocą SSH.
Dostęp do serwera posiada tylko klient (inne osoby nie posiadają dostępu do serwera). Na serwerze jest zainstalowany program antywirusowy.
Połączenie z bazą jest szyfrowane wewnątrz serwera. Każdy klient serwera może zezwolić na niezaszyfrowane wyjście poza serwer.
Monitorowanie przez system kamer, autoryzacja go przez karty i skanery linii papilarnych. Do systemu BIOS osoby nieupoważnione nie posiadają dostępu.

Serwer, na którym znajduje się Portal, znajduje się w serwerowni firmy: Host1, Berstrasse 18, 58 730 Froendenberg, Niemcy.
Portal może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z Portalu, abyśmy wiedzieli, jaką stronę Ci wyświetlić Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych

 

VI. Komu i kiedy mogą zostać przekazane moje Dane Osobowe?

Chronimy Twoją prywatność i Twoje dane osobowe będą przekazane jedynie organom państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, jeśli organy te uprawnione są do tego na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Ponadto, Twoje Dane Osobowe będą przekazane:
- naszym pracownikom lub osobom świadczącym usługi na podstawie udzielonego im upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
- Host1, Berstrasse 18, 58 730 Froendenberg, Niemcy (podmiot wydzierżawiajacy serwer);
- podmiot obsługujący system płatności platnosci.pl - PayU S.A., ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań, REGON 300523444, KRS 0000274399, dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail) są przesyłane bezpośrednio do PayU S.A, na stronie swojego banku Użytkownik podaje numer karty kredytowej i rachunku bankowego, ale Administrator nie ma dostępu do tych numerów.

Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Ciebie z Portalu (tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia twojej odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych obowiązany jesteśmy utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Portalu.

 

VII. Czy mogę żądać usunięcia moich Danych Osobowych z Portalu?

Tak, zawsze masz prawo żądać usunięcia Twoich Danych Osobowych z Portalu. Robisz to w opcji „Ustawienia profilu ”. Pamiętaj jednak, iż w przypadku, gdy chcesz usunąć Dane, których podanie jest niezbędne do korzystania z Portalu (oznaczone kłódką - w Polach Wymaganych), to jest to równoznaczne z zamiarem wyrejestrowania się z Portalu.

 

VIII. Jakie mam jeszcze inne uprawnienia?

Zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych, jak i ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia, jak również żądania uzupełnienia, zmiany lub usunięcia przez Nas swoich Danych Osobowych, przetwarzanych w ramach korzystania z Portalu, z zastrzeżeniem Danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa. Dokonujesz tego w opcji „Ustawienia profilu”. Niektóre Dane (oznaczone kłódką) będące jednocześnie Danymi niezbędnymi do korzystania z Portalu, możesz zmienić lub uzupełnić jedynie kontaktując się w tej sprawie z Nami.

Invite your friends!

Send
Every player you recommend is a chance of a free premium account!
TOP50 Gry
Copyright © 2011 by go2goal