Main page
Regulamin portalu go2goal
Help

§1 Usługodawca

 1. Usługodawcą (prowadzącym Portal) jest: Marek Hibner, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Studio MH Hibner Marek, z siedzibą w 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 23, zarejestrowany w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez: Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego, nr wpisu: 14955/2009, NIP: 6472454071, REGON: 241396008, numer rachunku bankowego: 50 1020 5558 1111 1791 3340 0014, adres poczty elektronicznej: suport@go2goal.pl
 2. Portalem jest platforma informatyczna znajdująca się pod adresem www.go2goal.pl.
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się przez:
  1. Pocztę elektroniczną (e-mail) na adres: suport@go2goal.pl
  2. Formularz kontaktowy zamieszczony pod adresem: www.go2goal.pl/support.html
  3. Inne formy kontaktu: brak
 4. Kontakt z Usługodawcą odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 (ósma) – 16 (szesnasta), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny, do terminu tego nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy (Usługodawca w miarę możliwości postara się udzielać odpowiedzi wcześniej, jednakże nie rodzi to po stronie Użytkownika żadnych praw ani roszczeń).

§2 Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Portal

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczna przy użyciu Portalu (Usługi) polegające na: udostępnianiu przez Usługodawcę Użytkownikom zasobów systemu teleinformatycznego Portalu w celu umożliwienia im grania w grę internetową go2goal.pl (dalej: „Gra”). Granie to nazywane jest dalej „Rozgrywką”
 2. Gra Go2Goal nie posiada znamion gry losowej ani hazardowej w rozumieniu ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540). Wynik Gry nie zależy od przypadku, Gra ma bardzo rozbudowany zestaw parametrów, opcji, funkcji i zależności (szczegółowy opis dostępny jest pod adresem http://www.go2goal.pl/pomoc.html )W związku z tym wynik gry nie zależy od przypadku, a od umiejętności Użytkownika i znajomości przez niego zasad gry i wzajemnych powiązań pomiędzy parametrami i atrybutami,, w szczególności
  1. Ustawień taktycznych;
  2. Wysokość atrybutów;
  3. Taktyki indywidualnego zawodnika;
  4. Współpracy z innymi Użytkownikami, w szczególności decyzji podejmowanych przez kapitana klubu, trenera czy jego asystenta.
 3. Użytkownik grając w Grę nie uzyskuje jakichkolwiek korzyści materialnych, nie wygrywa pieniędzy czy nagród rzeczowych, uzyskuje on jedynie satysfakcję osobistą z powodu dobrego wyniku. Jedynie może on w pewnych wypadkach uzyskać Punkty Plus, które może wykorzystać jedynie w Grze, nie może ich w żadnym wypadku sprzedać, zbyć, udostępnić, zamienić, darować.
 4. Usługodawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Portalu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami). Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Portalu treści reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.
 5. Portal nie może być używany do oferowania lub prowadzenia jakiekolwiek działalności o charakterze bezprawnym . Zakazuje się dostarczania przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 6. 6. Wszelkie prawa autorskie do Portalu jak i do baz danych, które zawiera Portal przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Portalu jak i baz danych bez zgody Usługodawcy jest zabronione. Cennik opłat za korzystanie z Portalu lub jego elementów zawarty jest tutaj: http://www.go2goal.pl/cennik-oplat-licencyjnych.html
 7. Ochronie podlega również koncepcja Gry, jej zasady oraz instrukcja do Gry, znajdująca się pod adresem http://www.go2goal.pl/pomoc.html. Skopiowanie Gry stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, za udostępnienie Gry do wykorzystania Usługodawca pobiera opłatę licencyjną w jednorazowej wysokości 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), co wynika z tego, iż opracowanie Gry wymagało dużych nakładów finansowych jak i umysłowych.
 8. Usługodawca nie jest obowiązany do udzielenia licencji, o której mowa w ust. 5 i 6, jest to jego decyzja uznaniowa.

§3 Użytkownik

 1. Osoba korzystająca z Usług Portalu jest jego Użytkownikiem (Usługobiorcą ).
 2. Usługodawca nie uczestniczy w żaden sposób w jakichkolwiek kontaktach między Użytkownikami, udostępnia jedynie zasoby systemu teleinformatycznego Portalu w celach, o których mowa w §2 ust. 1 . Usługodawca udostępnia jedynie Użytkownikom odpłatnie narzędzie (platformę) do grania w Grę.
 3. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, tj. mająca ukończone 18 lat lub więcej (jeśli prawo kraju, którego jest mieszkańcem lub obywatelem przewiduje wyższy wiek pełnoletniości), posiadająca pełnię praw publicznych. Użytkownikiem może być także osoba fizyczna mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z tym, że jakichkolwiek opłat może ona dokonywać wyłącznie za zgodą rodziców. Z opcji „poker” i opcji „bukmacher” osoba fizyczna mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych korzystać nie może.
 4. Użytkownik powinien przed rozpoczęciem Gry upewnić się, że posiada odpowiednie umiejętności, pozwalające mu rywalizować z innymi Użytkownikami na wybranym przez niego poziomie.
 5. Użytkownik oświadcza, iż zdaje sobie sprawę, że Gra ma jedynie charakter wirtualny i wszystko, co dzieje się w niej, nie jest rzeczywistością. Użytkownik oświadcza, iż jest w stanie odróżnić świat wirtualny Gry od świata realnego i traktuje to, co się dzieje w grze, jedynie jako zabawę, nie mającą nic wspólnego z rzeczywistością i nie odbije się to w żaden sposób na jego psychice czy skłonnościach . Jeśli osoba, która chce korzystać z Portalu, uważa, że Gra jest niezgodna z jego przekonaniami, religią, filozofią lub narusza normy przyzwoitości, nie może korzystać z Portalu i powinna go jak najszybciej opuścić.
 6. Każda osoba, która chce korzystać z Portalu, musi najpierw przeczytać i zaakceptować Regulamin. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem http://www.go2goal.pl/regulamin.html w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z Usług pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów Regulaminu Użytkownik powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Usługodawcy.
 7. Każda osoba, która chce korzystać z Portalu musi złożyć oświadczenie, że jest pełnoletnia lub ma co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz akceptuje fakt, o którym mowa w par. 3 ust. 5. W przypadku osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonanie opłaty jest równoznaczne z oświadczeniem rodziców (opiekunów) oznaczającym zgodę na dokonanie takiej opłaty.
 8. Podstawowe zasady zachowania się Użytkownika podczas korzystania z Portalu oraz listę zachowań, które są niedopuszczalne, określa Załącznik Nr 1 – Kodeks Użytkownika Portalu Go2Goal

§4 Zgoda na otrzymanie informacji handlowej. Komunikaty

 1. Użytkownik może, ale nie musi wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o promocjach, widowiskach, towarach czy usługach oferowanych przez Portal lub podmioty z nim współpracujące, innych portalach internetowych prowadzonych przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące. Informacje/materiały te będą wysyłane na adres e-mail Użytkownika wskazany przy Rejestracji.
 2. Użytkownik wyraża zgodę, o której mowa w ust. 1 w trakcie procesu Rejestracji przez zaznaczenie ikonki „chcę otrzymywać newsletter lub materiały marketingowe”.
 3. Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez kliknięcie na link dołączony do wiadomości otrzymywanej z Portalu, zawierającej informację handlową lub materiały marketingowe.
 4. Użytkownik może otrzymywać informację handlową także po wyrejestrowaniu się z Portalu, jeśli wyrazi na to zgodę podczas wyrejestrowywania się, przez zaznaczenie ikonki „chcę nadal otrzymywać newsletter lub materiały marketingowe ”.
 5. Usługodawca może wysyłać Użytkownikowi, niezależnie od faktu wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego z Portalu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu , informacje o nowych funkcjonalnościach Portalu itp. („Komunikaty”)
 6. Usługodawca może tworzyć nowe funkcje Portalu, jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, o czym informuje Użytkowników poprzez Komunikat.

§5 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu

 1. Do korzystania z Portalu wymagane są:
  1. Stały dostęp do Internetu;
  2. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie oraz sygnalizatory www – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6.
  3. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;
  4. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej ;
  5. Rozdzielczość ekranu minimum zalecane 1024x768;
  6. Wtyczka do przeglądarek Adobe Flash Player;
 2. Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Usługi, Użytkownik obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie, korzystając z opcji „Tutorial”, „Pomoc”, „FAQ”, dostępne tutaj: http://www.go2goal.pl/pomoc.html Treści te nie stanowią Regulaminu, a jedynie instrukcje, jak korzystać z Portalu.
 3. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego .
 4. Usługodawca ma prawo zmiany i/lub dodania nowego oprogramowania do walki z nieuczciwością w grach komputerowych w dowolnym momencie, o czym informuje Użytkowników poprzez Komunikat.
 5. Wszelkie koszty związane z połączeniem się z Internetem, łączeniem z serwerami, Grą, ponosi Użytkownik.

§6 Gra i Instrukcja

 1. Użytkownik, aby korzystać z Portalu, zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z Zasadami Gry, dostępnymi tutaj: http://www.go2goal.pl/pomoc.html, stanowiącymi Załącznik Nr 4 do Regulaminu. Użytkownik akceptuje fakt, iż zasady Gry są rozbudowane i skomplikowane. Jeśli jakikolwiek punkt Zasad Gry jest dla Użytkownika niezrozumiały lub niejasny, Użytkownik powinien w tym celu poprosić o wyjaśnienie Usługodawcę.
 2. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za brak znajomości przez Użytkownika Zasad Gry lub niezrozumienie tych Zasad.
 3. Gra jest symulatorem Piłkarza. Użytkownik zarządza swoją postacią (Piłkarzem), trenuje, tworzy kluby z innymi użytkownikami, również zarządzającymi swoimi postaciami (Piłkarzami), może on uczestniczyć w turniejach, ligach, pucharach, meczach. Istotą Gry jest to, iż życie wirtualne Piłkarza jest jak najbardziej zbliżone do życia rzeczywistego Piłkarza. W szczególności Piłkarz ten zarabia pieniądze, np. w postaci pensji, premie za strzelenie goli czy zdobycie mistrzostwa, a także pieniądze te może wydać, np. na siłownię, basen, kluby, lekarza czy rehabilitanta, może wynająć za nie trenera w celu podniesienia swoich umiejętności. Pieniądze zarabiane przez Piłkarza nie mają nic wspólnego z prawdziwymi pieniędzmi ani Punktami Premium, nie mogą być nigdy wymienione na prawdziwe pieniądze czy Punkty Premium, nie mogą być także zbyte, sprzedane, zamienione czy darowane. Są nieodłącznie powiązane z kierowanym przez Użytkownika Piłkarzem.
 4. Korzystanie z Usług Portalu jest dobrowolne i w podstawowym zakresie nieodpłatne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania opłat za wybrane usługi lub elementy gry, zwane dalej: ”Opłatami”, ujęte na stronie PLUS, pod adresem: http://www.go2goal.pl/plus.html

§7 Dokonanie Rejestracji w Portalu. Konto

 1. Do korzystania z Portalu i nabycia statusu Użytkownika niezbędne jest dokonanie Rejestracji.
 2. Do dokonania Rejestracji wymagane jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się pod adresem: http://www.go2goal.pl/profil/rejestracja.html. Dokonujący Rejestracji podaje następujące dane:
  1. a. Imię i nazwisko;
  2. b. Login (nazwa Użytkownika);
  3. c. Adres e-mail;
  4. d. Hasło;
  5. e. Telefon (opcjonalnie);
 3. Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu tak wypełnionego formularza rejestracyjnego, dokonujący Rejestracji otrzymuje na podany e-mail wiadomość z prośba o potwierdzenie rejestracji (list weryfikacyjny). W celu potwierdzenia klika na link znajdujący się w treści e-maila. Z chwilą potwierdzenia Rejestracja jest dokonana.
 4. W wyniku prawidłowej Rejestracji, Usługodawca tworzy dla Użytkownika Konto (Profil - Piłkarz). Konto jest to struktura informatyczna utworzona w bazie Portalu zawierająca parametry wykorzystywane w Grze będąca powiązana z unikalnym loginem. Użytkownik może z Konta dodawać, usuwać, edytować dane oraz zarządzać zgromadzonymi środkami.
 5. Konto nie ma wartości materialnej i nie może stanowić przedmiotu sprzedaży, zamiany lub darowizny. Jest niezbywalne i nie podlega dziedziczeniu.
 6. Konto pozostaje własnością Usługodawcy oddaną Użytkownikowi w użytkowanie na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta po podaniu Loginu i hasła (zalogowanie).
 8. Rejestracja jest bezpłatna.
 9. Użytkownik musi zapamiętać swoje hasło i inne dane. Użytkownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy swojego hasła. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika hasła oraz loginu oraz późniejsze działania dokonane przez osoby trzecie przy użyciu tych danych.
 10. Wszelkie dane podane przez Użytkownika w czasie dokonywania Rejestracji, jak i w czasie korzystania z Portalu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Użytkownika lub dotyczących innego Użytkownika lub osoby, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Usługodawcy. Podszywanie się pod inną osobę przez może zostać uznane jako kradzież tożsamości i zostać zgłoszone organom ścigania.
 11. Jeśli podczas korzystania z Portalu doszło do zmiany jakichkolwiek danych, o których mowa w ust. 2, Użytkownik powinien uaktualnić dane w swoim Profilu. Za skutki niedopełnienia tych obowiązków Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Użytkownikowi nie wolno umożliwiać korzystania z jego Konta innym osobom, jak i udostępniać danych do tego Konta; Login i hasło powinny być należycie zabezpieczone przed dostępem innych osób.
 13. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta, chyba że Usługodawca wyrazi na to zgodę.
 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zapomnienie przez Użytkownika loginu lub hasła. Jeśli jednak Użytkownik z wyżej wymienionego powodu, nie może zalogować się na swoje Konto i żadne możliwości odzyskania hasła nie skutkują, może on skontaktować się z Usługodawcą, który może, ale nie musi umożliwić Użytkownikowi zalogowanie się lub odzyskanie albo zmianę hasła .
 15. Usługodawca ma prawo ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 16. Usługodawca ma prawo odmówić Rejestracji bez podania przyczyny.
 17. Usługodawca ani nikt przez niego uprawniony nie poprosi o hasło do Konta. Jeśli ktoś podający się za osobę związaną z Portalem poprosi o hasło do Konta lub inne dane umożliwiające dostęp do Konta, Użytkownik powinien – dla własnego dobra – natychmiast zgłosić ten fakt Usługodawcy.
 18. Użytkownik powinien natychmiast powiadomić Usługodawcę o nieautoryzowanym użyciu lub kradzieży Konta i powinien udostępnić Usługodawcy dowody kradzieży Konta lub jego nieautoryzowanego Użycia.
 19. Hasło do Konta Użytkownik może zmienić w ten sposób, iż podaje adres e-mail podany przy Rejestracji, na który wysyłana jest wiadomość w celu potwierdzenia zmian. Po potwierdzeniu otrzymuje on kolejną wiadomość z nowym hasłem. Login i adres e-mail Użytkownik może zmienić tylko i wyłącznie za zgodą Usługodawcy.,. Usługodawca może odmówić zgody bez podania przyczyny.
 20. Usługodawca ma prawo do sprawdzenia, czy z danego komputera nie zostało już wcześniej założone konto i w razie wykrycia tego faktu, może odmówić rejestracji, o czym zawiadamia dokonującego rejestracji e-mailem.

§8 Wiadomości między Użytkownikami. Audyt bezpieczeństwa

 1. Usługodawca ma prawo automatycznie skanować lub ręcznie filtrować wiadomości e-mail wysyłane poprzez infrastrukturę Portalu w celu wykrycia złośliwej działalności lub treści bezprawnych. Usługodawca może wprowadzić również skanowanie lub filtrowanie wiadomości celem zapobieżenia spamowania za pomocą zewnętrznego systemu, np. SBLAM. Za skutki zdarzeń, o których mowa w tym ustępie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności .
 2. Usługodawca, by zachować najwyższy poziom bezpieczeństwa, ma prawo do przeprowadzenia audytów bezpieczeństwa w dowolnym momencie, by sprawdzić informacje pochodzące z Rejestracji, przepływu środków finansowych w celu zweryfikowania zgodności z regulaminem Portalu oraz obowiązującym prawem.
 3. Usługodawca może podjąć wszelkie środki w celu wykrycia złośliwej lub bezprawnej działalności lub treści bezprawnych lub niedozwolonego korzystania z Usługi .

§9 Opcje Gry

 1. Na Portalu udostępnione jest Forum. Jest to struktura informacyjna służąca do wymiany informacji pomiędzy graczami. Możliwość umieszczania informacji na Forum Gry jest dostępna dla wszystkich Użytkowników po zalogowaniu się na Konto. Każda informacja na Forum jest automatycznie podpisywana nazwą Konta, z którego została zamieszczona. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie Treści zamieszczone na Forum. Forum jest podzielone na wątki tematyczne, w których należy zamieszczać treści związane z tytułem wątku.
 2. Na Portalu udostępniony jest Shoutbox. Jest to struktura informacyjna służąca do wymiany informacji pomiędzy Użytkownikami. Możliwość zamieszczania informacji na shoutbox jest dostępna dla wszystkich Użytkowników po zalogowaniu się na Konto. Do Shoutboxu stosuje się przepisy dotyczące Forum.

§10 Punkty Plus

 1. Punkty Plus są to specjalne Punkty w Portalu, doładowywane przez Usługodawcę. Punkty te Użytkownik może wymieniać w Grze na dodatki, które usprawniają i ułatwiają Grę. Między innymi pozwalają na wykupienie Konta Premium ..
 2. Konto Premium jest to konto posiadające dodatki usprawniające i ułatwiające Grę na okres ważności (wykupienia) tego Konta.
 3. Szczegółowe informacje na temat udogodnień, kosztów i metod pozyskania Punktów Plus oraz konta Premium są zawarte na stronach Portalu. Punkty Plus Użytkownik może uzyskać w następujący sposób:
  1. Odpłatnie – przez zakup ich u Usługodawcy;
  2. Jako nagroda w organizowanym przez Usługodawcę Konkursie. O zamiarze przeprowadzenia Konkursu Usługodawca zawiadomi Użytkowników poprzez Komunikat. Konkursy w żadnym wypadku nie będą miały charakteru gier hazardowych, o których mowa w ustawie o grach hazardowych;
  3. Darmowe - poprzez programy (ankiety, konkursy itp) udostępniane przez firmę SupersonicAds Ltd.
  4. Przez skuteczne polecanie Portalu znajomym. Każdy Użytkownik, który zarejestruje się na Portalu z polecenia Użytkownika, a jego średnia atrybutów Piłkarza przekroczy 2,50 (miesiąc gry), daje Użytkownik Polecającemu 2 Punkty Plus. Każde kolejne 5 jednostek (0,5) w jego średniej to kolejny 1 Punkt Plus. Materiały ułatwiające polecanie Portalu znajdują się pod adresem: „Sposoby polecania” w boksie „Poleć znajomemu”. Lista osób poleconych przez danego Użytkownika dostępna jest dla niego po kliknięciu na odpowiedni link w boksie :”Poleć znajomemu”.
  5. Przez uzyskanie odpowiednio wysokiego poziomu popularności w grze. Popularność jest to atrybut piłkarza, który pozwala konkurować z pozostałymi graczami. Użytkownik zdobywa ją poprzez różne działania w grze. Poziomy zostały opisane pod adresem: http://www.go2goal.pl/pomoc.html
 4. Punkty Plus Użytkownik może użytkować tylko i wyłącznie w Grze, nie może on ich wymienić na realne pieniądze ani na nagrody rzeczowe, nie może ich sprzedać, zbyć, zamienić, darować. Punkty są niezbywalne i nie podlegają dziedziczeniu. Są nieodłącznie związane z Użytkownikiem. Punkty Plus nie mają nic wspólnego z zarobkiem (pieniędzmi) uzyskiwanymi przez kierowanego przez Użytkownika Piłkarza.
 5. Użytkownik może korzystać tylko z własnego konta bankowego i innych środków płatniczych, których jest pełnoprawnym właścicielem. Kategorycznie zabrania się handlu Punktami Plus między Użytkownikami – takie zachowanie skutkować będzie zawieszeniem Konta.
 6. Usługodawca nie przyjmuje wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz nie prowadzi rachunków tych wkładów, a wszelkie dokonywane przez niego czynności nie mają charakter uczynności bankowych.
 7. Punkty, o których mowa w niniejszym Regulaminie, nie są wartościami dewizowymi w rozumieniu ustawy z 27.07.2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1178).
 8. Zakupione Punkty nie podlegają zwrotowi, chyba że rozwiązanie Umowy o korzystanie z Portalu następuje z winy Usługodawcy.

§11 Sposoby dokonywania Wpłat

 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o wpłatach, uiszczanych przez Użytkownika, ich uiszczenie następuje w sposób podany w niniejszym paragrafie.
 2. Użytkownik ma do wyboru następujące sposoby dokonywania płatności
  1. Za pomocą elektronicznego systemu obsługi płatności PayU, dostępnego pod adresem: payu.pl na rachunek bankowy Usługodawcy. Właścicielem systemu PayU jest: PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelioskiej 90, dane kontaktowe podane są w regulaminie tego systemu. Jest to sposób zalecany ze względów bezpieczeństwa.
  2. Płatność SMS.
  3. Za pomocą elektronicznego systemu płatności PayPal na rachunek bankowy Usługodawcy. Właścicielem systemu PayPal jest: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), dane kontaktowe podane są w regulaminie tego systemu.
 3. Datą zapłaty jest data udzielenia Usługodawcy informacji z systemu PayU bądź PayPal o tym, że płatność opłaty została potwierdzona przez ten system.
 4. Wszelkie koszty z tytułu poniesionych płatności (opłaty za przelew, bankowe itd.) ponosi Użytkownik. Koszty wynikające z obsługi płatności przez system PayU oraz PayPal ponosi Usługodawca.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe z nieprawidłowości działania systemów firm realizujących płatności. Szczegółowe informacje o firmach realizujących płatności oraz zasadach ich reklamacji są dostępne w w/w firmach lub na ich stronach internetowych pod adresem: http://www.payu.pl/ oraz https://paypal.com/
 6. W przypadku skorzystania z jakiejkolwiek formy płatności w Portalu Użytkownik zobowiązuje się do zachowania staranności podczas realizacji procedury płatności.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika podczas realizacji procedury płatności.
 8. W przypadku błędów popełnionych przez Użytkownika podczas realizacji procedury płatności Usługodawca może nie dokonać na rzecz Użytkownika akcji, która miała być wynikiem powyższe płatności.
 9. Transakcje rozpoczęte, a nie zrealizowane w ciągu 10 dni od daty rozpoczęcia będą anulowane.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen punktów Plus bez podania przyczyn. Następuje to w trybie zmiany Regulaminu .
 11. Każdorazowo aktualne ceny umieszczone są pod adresem: http://www.go2goal.pl/plus/kup_punkty.htmlw Cenniku (Załącznik Nr 3 do Regulaminu).
 12. Ceny podawane w dowolnym miejscu Portalu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

§12 Dzielenie łącza internetowego

 1. Dopuszczalne jest dzielenie łącza internetowego i zakładanie Kont z jednego komputera po wcześniejszym zgłoszeniu i podaniu loginów Usługodawcy.
 2. Użytkownicy, którzy dzielą łącze internetowe zobowiązują się do przestrzegania następujących warunków:
  1. Piłkarze nie mogą być powiązani z jednym transferem, jako kapitanowi klubów, bądź piłkarz transferowany;
  2. Logowanie na te Konta nie mogą być dokonywane w zbyt zbliżonych odstępach czasowych.
 3. Możliwa jest opieka nad Kontem drugiego Użytkownika po wcześniejszym, odpowiednim zgłoszeniu Usługodawcy, z następującymi warunkami.
  1. Maksymalny okres opieki nad Kontem danego Użytkownika wynosi 14 dni (w szczególnych wypadkach może ulec przedłużeniu, np. w okresie wakacyjnym, gdzie należy podać wyraźny powód);
  2. Opiekę nad Kontem może sprawować tylko i wyłącznie Użytkownik z tego samego klubu;
  3. W danym momencie jednym Kontem może opiekować się tylko jeden Użytkownik;
  4. Ten sam Użytkownik może opiekować się w danym momencie tylko jednym Kontem.

§13 Zgoda na wykorzystywanie Treści przez Usługodawcę

 1. Treść Portalu jest co do zasady jawna i dostępna dla wszystkich. Zamieszczając na Portalu jakąkolwiek Treść (w szczególności na Forum oraz w Shoutboxie), Użytkownik wyraża zarazem nieodpłatną i nieodwołalną, niedopłatną zgodę na korzystanie z tej Treści przez Usługodawcę, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- rozpowszechnianie lub opublikowanie tych Treści na Portalu przez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu na Portalu w czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie).
- wykorzystywanie, utrwalenie w pamięci komputera, zmieniania, usuwanie, uzupełnienia, zwielokrotnianie Treści (w szczególności w Internecie).
- sporządzenie zapisu cyfrowego;
- wprowadzenie do pamięci komputera;
- wprowadzenie do własnych baz danych;
- Indeksowanie Treści przez wyszukiwarki;
- tłumaczenie Treści na wszystkie języki;
- zapisywanie Treści w pamięci komputera;
- udostępnienie ich innym Użytkowników oraz innym Internautom.

 1. Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na dokonywanie i korzystanie przez Usługodawcę na wymienionych wyżej polach eksploatacji ze wszelkich adaptacji, przeróbek, modyfikacji itp. tych Treści (Treści zależne), a także na przeprowadzenie korekty stylistycznej, interpunkcyjnej i ortograficznej.
 2. Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na korzystanie z zamieszczonych przez niego Treści przez każdego Internautę w zakresie odczytywania oraz pobierania treści w celu wykorzystania ich do własnego użytku osobistego.
 3. Poza opisanymi wyżej przypadkami, korzystanie z udostępnionych Treści, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania Treści, może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, przy poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 4. Wyrejestrowanie się z Portalu nie powoduje odwołania zgody na korzystanie z Treści (z tym że do usunięcia części Treści zawierających dane osobowe Użytkownika zobowiązują Usługodawcę przepisy o ochronie danych osobowych oraz Polityka Prywatności). Pozostałe Treści Usługodawca może, ale nie musi usunąć z Portalu, na żądanie Użytkownika, który się wyrejestrował.

§14 Zawieszenie Konta

 1. Jeżeli Użytkownik narusza Regulamin lub przepisy prawa („Niedozwolone korzystanie z Usługi”) Usługodawca może zawiesić Konto tego Użytkownika na czas określony lub nieokreślony („zawieszenie Konta”).
 2. Niedozwolone korzystanie z Usługi obejmuje w szczególności sytuacje, gdy :
  1. Wykryte zostanie, że Konto zostało utworzone z naruszeniem przepisów Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  2. Użytkownik naruszył Regulamin Gry lub Kodeks Użytkownika;
  3. Użytkownik swoim działaniem lub zaniechaniem negatywnie wpływa na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzi Usługodawcy;
  4. Dane osobowe Użytkownika, wymagają dodatkowej weryfikacji;
  5. Otrzymanie przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści zamieszczonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności;
  6. Użytkownik narusza zasady korzystania z Konta (w szczególności lub posiada bez zgody Usługodawcy więcej niż jedno Konto ;
  7. Użytkownik narusza zasady dotyczące danych osobowych (w szczególności zasady wynikające z Polityki Prywatności, w szczególności korzysta z danych osobowych innych Użytkowników dostępnych w Portalu w celach innych niż korzystanie z Usług, w szczególności wysyła im niezamówione informacje handlowe (spam);
  8. Użytkownik zakłóca pracę systemu teleinformatycznego Usługodawcy;
  9. Użytkownik rejestruje Konta na Portalu posługując się botami lub innymi programami podobnymi; w szczególności w sposób zautomatyzowany;
  10. Użytkownik założył Konto przed upływem 30 dni od dnia wyrejestrowania się.
  11. Użytkownik założył Konto w wersji językowej serwisu go2goal niezgodnej z miejscem zamieszkania Użytkownika.
  12. Użytkownik podszywa się pod innego Użytkownika lub inną osobę na Portalu, w szczególności przez zakładanie Konta z danymi personalnymi tego Użytkownika (osoby), w szczególności:
   1. Spoofing – Użytkownik podszywa się pod numer IP innego Użytkownika lub osoby, dzięki czemu może ukrywać swoją tożsamość i np. wykorzystywać uprawnienia, które ma przejęta jednostka, atakować innych internautów;
   2. Phishing – zakładanie fałszywych profili (podszywanie się pod tożsamość innego Użytkownika lub osoby);
  13. Użytkownik rozsyła w imieniu innego Użytkownika lub osoby wiadomości bez jego (jej) zgody, np. obraźliwe komentarze.
  14. Użytkownik próbuje uzyskać nieuprawniony dostęp do Portalu lub dostęp taki już uzyskał;
 3. Wskutek zawieszenia Konta Użytkownik traci możliwość korzystania z Portalu, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować, bądź prowadzić Konta bez uprzedniej zgody Usługodawcy. Konto Użytkownika nie jest dostępne dla niego. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, nie posiada dostępu do jakichkolwiek funkcji Portalu.
 4. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, nie może obchodzić powziętych zabezpieczeń, mających na celu zastosowanie i utrzymywanie zawieszenia Konta.
 5. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania, będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Usługodawcy.
 6. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, może wystąpić do Usługodawcy o uchylenie zawieszenia Konta. Usługodawca może uchylić zawieszenie Konta po złożeniu przez Użytkownika wyjaśnień oraz oświadczenia o tym, iż zapoznał się on z Regulaminem oraz przepisami prawa i zobowiązuje się do nienaruszania Regulaminu oraz przepisów prawa w przyszłości.
 7. Wraz z zawieszeniem Konta Usługodawca może wezwać Użytkownika do usunięcia wszelkich naruszeń przepisów prawa i Regulaminu i skutków niedozwolonego korzystania z Usługi, jak również do naprawienia wyrządzonej szkody w pełnej wysokości, którą Usługodawca poniósł wskutek niedozwolonego korzystania z Usługi i w tym celu wyznaczyć odpowiedni termin. W takim wypadku dodatkowym warunkiem uchylenia zawieszenia Konta jest pełne zastosowanie się Użytkownika do treści wezwania w wyznaczonym terminie.
 8. Usługodawca może zawiesić Konto Użytkownika, także w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta tego Użytkownika jest zagrożone. Usługodawca może wówczas uzależnić uchylenie zawieszenia Konta od dokonania zmiany hasła dostępowego do Konta tego Użytkownika. Po dokonaniu zmiany hasła zawieszenie Konta zostaje uchylone.
 9. Usługodawca informuje Użytkownika o zamiarze zawieszenia Konta, wyznaczając mu termin 3 (trzech) dni na ustosunkowanie się do zamiaru, a po jego upływie Usługodawca może zawiesić Konto, chyba, że wyjaśnienia Użytkownika dają podstawę do odstąpienia od tego zamiaru. Wymogu poinformowania o zamiarze nie stosuje się, gdy:
  1. Usługodawca otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze treści dostarczonych przez Użytkownika lub związanej z nimi działalności (np. od Policji, Prokuratury);
  2. opóźnienie w zawieszeniu Konta grozi Usługodawcy lub innej osobie szkodą;
  3. naruszenie przez Użytkownika prawa lub Regulaminu jest wysoce prawdopodobne świetle zasad doświadczenia życiowego;
  4. natychmiastowe zawieszenie Konta jest oczywiście uzasadnione.
 10. Poinformowanie o zamiarze zawieszenia Konta może w szczególności nastąpić przez danie tzw. „Żółtej Kartki”. Kartka taka widnieje przez okres 14 dni od jej dania. Jeśli w tym okresie Użytkownik ponownie dopuści się niedozwolonego korzystania z usługi (w jakikolwiek sposób), Usługodawca dokonuje natychmiastowego zawieszenia Konta bez zawiadamia Użytkownika.
 11. Jeśli Usługodawca uzyska wiarygodną wiadomość o niedozwolonym korzystaniu z Usługi przez Użytkownika, naruszającym przepisy prawa powszechnie obowiązującego i mogącym wypełniać znamiona przestępstwa, może zawiadomić właściwe organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Użytkownika.

§15 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone lub przechowywane dane (treści), jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. Użytkownik, który uzna, że dane lub związana z nimi działalność mają charakter bezprawny, powinien zgłosić ten fakt Usługodawcy na adres: support@go2goal.pl
 2. Usługodawca nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego Danych. Usługodawca nie sprawdza danych pod kątem tego, czy są bezprawne lub czy bezprawna jest związana z nimi działalność i nie ma takiego obowiązku.

§16 Odpowiedzialność Użytkownika za niedozwolone korzystanie z Usługi

 1. Użytkownik, który dopuścił się niedozwolonego korzystania z Usługi, obowiązany jest do naprawienia szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek takiego korzystania, w pełnej wysokości.
 2. Jeśli całość lub część szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek niedozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika, pokrył Usługodawca, może on dochodzić od tego Użytkownika regresu w pełnej wysokości. Ponadto Użytkownik obowiązany jest do naprawienia wszelkich innych szkód, które Usługodawca poniósł wskutek zamieszczenia takich Danych, zarówno majątkowych jak i niemajątkowych (utrata renomy, dobrego imienia, koszty pomocy prawnej).

§17 Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku zawieszenia Konta, chyba że czynności te podjął w oparciu o przesłankę nie wymienioną w Regulaminie
 2. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania Usług tylko wtedy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest przez Usługodawcę zawinione.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony konsumentów), Usługodawca nie ponosi w odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z:
  1. niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Portalu (są one wymienione w §5);
  2. braku możliwości dostępu do Portalu, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych,:
  3. siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie Access providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe, bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system płatności;
  4. lagów;
  5. parametrów łącza, odległości od Serwera gry, sprzętu komputerowego, przepustowości łącza
  6. niedozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę;
  7. złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego użytkownika Internetu;
  8. przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż Portal (np. Microsoft Windows);
  9. nieprawidłowego działania sprzętu Użytkownika lub jego oprogramowania (np. zbyt wolny komputer;
  10. zbyt wolne działanie Internetu;
  11. odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów;
  12. w innych wypadkach określonych w Regulaminie
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.
 5. Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu. O przerwie tej zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana.
 6. Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Portalu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Portalu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Portalu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Użytkownika obejmuje jedynie stratę rzeczywistą, nie obejmuje utraconych korzyści (lucrum cessans)
 9. Rozgrywka toczona jest w czasie rzeczywistym. Użytkownik nie może domagać się anulowania jakichkolwiek akcji podjętych podczas Gry.
 10. Użytkownik zobowiązuje się zawiadomić Usługodawcę, jeśli znajdzie jakiekolwiek błędy (techniczne, merytoryczne, regulaminowe itp.) związane z funkcjonowaniem Portalu. Zakazane jest wykorzystywanie tych błędów przez Użytkownika.

§18 Rola Portalu

 1. Usługodawca nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach między Użytkownikami, nie jest stroną czynności faktycznych ani prawnych dokonywanych między nimi.
 2. Usługodawca nie gwarantuje dokładności i poprawności jakichkolwiek Danych zamieszczonych lub przechowywanych przez Użytkowników na Portalu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych między Użytkownikami, które to stosunki wynikły z nawiązania lub próby nawiązania kontaktu w ramach Portalu.
 4. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za szkody wynikłe z:
  1. nawiązania kontaktu lub zawarcia umów, negocjacji, pertraktacji, spotkania lub znajomości z osobą, która podała swoje dane kontaktowe w ramach Portalu;
  2. niezawarcie przez Użytkowników umów;
  3. nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników umów;
  4. sprzeczność Danych z rzeczywistym stanem rzeczy;
  5. prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników,
  6. zdolność Użytkowników do realizowania umów;
  7. wypłacalność Użytkowników.
 5. Usługodawca nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami. Wszelkie nieporozumienia między nimi rozwiązują między sobą sami Użytkownicy. Usługodawca nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

§19 Reklamacja

 1. Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację za pomocą formularza kontaktowego. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń, pod rygorem wezwania przez Usługodawcę do uzupełnienia reklamacji.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Prawo Użytkownika dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń przeciwko Usługodawcy przysługuje mu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Bezskuteczne wyczerpanie postępowania reklamacyjnego oznacza, iż Użytkownik złożył prawidłową reklamację (zgodnie z wymogami ust. 1) i upłynął termin, o którym mowa w ust. 2 i w tym terminie i do chwili wystąpienia z roszczeniami przez Użytkownika nie doszło do porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, kończącego całościowo powstały spór.

§20 Zbycie Portalu

Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności także Portal sprzedać, darować wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. O zamiarze takim zawiadamia Użytkownika poprzez Komunikat, w takim wypadku stosuje się przepisy o zmianie Regulaminu.

§21 Wyłączenie prawa odstąpienia

Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od rozpoczęcia korzystania z Portalu zatem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.)

§22 Zakończenie korzystania z Usługi i usunięcie Konta

 1. Usługodawca umożliwia nieodpłatnie Użytkownikowi zakończenie, w każdej chwili, korzystania z Usługi, przez możliwość wylogowania się z Portalu.
 2. Użytkownik może wyrejestrować się z Portalu w każdym czasie. Czyni to poprzez kliknięcie na przycisk „Usuń Konto”.
 3. Usługodawca może rozwiązać umowy z Użytkownikami o korzystanie z Portalu za 1 – miesięcznym wypowiedzeniem. Termin wypowiedzenia liczy się od końca miesiąca kalendarzowego. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Usługodawca zaprzestaje działalności Portalu.
 4. W przypadku zajścia zdarzenia będącego podstawą zawieszenia Konta Usługodawca może od razu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym (nawet bez uprzedniego zawieszenia Konta), również pozbawiając go na zawsze możliwości dokonania Rejestracji (ban).
 5. Rozwiązanie Umowy przez Usługodawcę następuje drogą e-mailową poprzez wysłanie Użytkownikowi stosownej wiadomości na podane prze niego konto poczty elektronicznej. .
 6. Skutkiem wydarzeń, o których mowa w ust. 2 – 4, jest usunięcie Konta Użytkownika z Portalu, następujące do 30 dni po tym wydarzeniu. Termin ten wynika ze względów technicznych – jest to czas potrzebny na wykasowanie wszystkich danych, wyczyszczenie wpisów z infrastruktury teleinformatycznej Serwisu i upewnienia się, czy wszystkie czynności zmierzające do usunięcia Konta zostały dopełnione.
 7. Z chwilą Usunięcia Konta Użytkownika może nastąpić, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących danych osobowych, usunięcie wszystkich Danych zamieszczonych i przechowywanych przez Użytkownika na Profilu, z tego względu Użytkownik powinien je przechowywać na własnym komputerze, a Portal i wszelkie jego funkcje przestają być dla Użytkownika dostępne. Następuje bezpowrotna utrata wszystkich zgromadzonych w ramach Konta Danych .
 8. Możliwe jest usunięcie przez Użytkownika jego Piłkarza przez kliknięcie na przycisk „Resetuj Piłkarza”. Użytkownika może wówczas grać od nowa, nie powoduje to wyrejestrowania Konta. Możliwe jest to pod następującymi warunkami:
  1. Piłkarz nie może być kapitanem;
  2. Piłkarz nie mógł być transferowany z/do innego klubu w ostatnich 30 dniach;
  3. Piłkarz nie mógł być wypożyczony z/do innego klubu w ostatnich 30 dniach.
 9. Brak zalogowania się do Konta przez kolejne 30 dni kalendarzowych powoduje automatyczne zresetowanie Piłkarza .
 10. Po wyrejestrowaniu Użytkownik może ponownie dokonać rejestracji, ale dopiero po upływie 30 dni od dnia wyrejestrowania.

§23 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Portalu.
 2. Usługodawca zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat o zamierzonej zmianie Regulaminu na 7 dni (w szczególnych wypadkach w terminie nie krótszym niż 48 godzin) przed zamierzoną zmianą Jeżeli w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania zawiadomienia Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte i obowiązują od dnia następnego po upływie tego terminu. Wypowiedzenie następuje przez zawiadomienie Usługodawcy na podany w powiadomieniu adres poczty elektronicznej .
 3. Umowa o korzystanie z Portalu zawierana jest w języku polskim.
 4. Prawem właściwym dla korzystania z Portalu jest prawo polskie.
 5. Dla wszelkich sporów wynikłych z korzystania z Portalu właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że Użytkownik jest konsumentem (korzysta z Portalu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową) - wówczas właściwy jest sąd wedle przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, która nabywa Usługę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384- 3854 Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Do korzystania z Portalu mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
 8. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część:
  1. Załącznik Nr 1 – Kodeks Użytkownika Portalu Go2Goal.pl
  2. Załącznik Nr 2 – Polityka Prywatności
  3. Załącznik Nr 3 – Cookies
  4. Załącznik Nr 4 – Cennik
  5. Załącznik Nr 5 – Zasady Gry
  6. Załącznik Nr 6 – Zasady korzystania z opcji „Poker” i opcji „Bukmacher”
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 czerwiec 2012.

Invite your friends!

Send
Every player you recommend is a chance of a free premium account!
TOP50 Gry
Copyright © 2011 by go2goal